• Volgende beurs:
 • Symbiosis XL

  Waar: Binnentuin Museum M, Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven
  Wanneer: zaterdag 31 mei 2014 (10u-20u)

Algemene voorwaarden

Eigenaar van deze webshop:
Debbie Lavreys
3500 Hasselt
BTW BE 0809.080.562

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op deze website en kunnen op ieder ogenblik gewijzigd of aangevuld worden.

Volgende definities worden gebruikt in deze algemene voorwaarden:

De verkoper behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van het aanbod en prijzen te wijzigen. De verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.

Totstandkoming internetverkoop

De consument dient steeds een bestelling te bevestigen via het winkelmandje. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat een order per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

De consument en de verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. De verkoper behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de consument bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief verzendkosten.

De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt voor deze internetverkoop, de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding en betaling van de bestelling. Prijsverhogingen na het plaatsen van de bestelling zullen niet aangerekend worden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

De verkoper kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als de consument redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving was. In geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (menselijke fout, technische fout,…) van een onjuiste prijs, die zonder twijfel ongeloofwaardig is, heeft de consument het recht te kiezen of hij/zij van de aankoop afziet dan wel deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de consument niet binnen de week de aankoop bevestigt, mag de verkoper ervan uitgaan dat er van de aankoop afgezien wordt.

De verzendkosten zijn voor de consument en worden duidelijk aangegeven.

Betaling van een order dient op voorhand te gebeuren; waarna de producten toegestuurd of afgehaald kunnen worden.

Productinformatie

De verkoper besteedt de grootste zorg aan het online verstrekken van informatie over de eigenschappen van de producten en aan de foto’s ter illustratie van deze producten. Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat er fouten zijn ingeslopen; voor gevolgen van zulke typefouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

Beschikbaarheid

De verkoper kan de bestelling van de consument verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet op voorraad zijn, wordt duidelijk aangegeven dat dit het geval is; zowel bij de productomschrijving, als bij de bestelling.

Bestellen

Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan meedelen. Om uw bestelling te valideren, dient u een e-mail adres op te geven.

Betalingsvoorwaarden

Bij bestellingen via deze webshop kan op de volgende manieren worden betaald:

 • overschrijving,
 • PayPal,
 • Cash bij afhaling

Leveringsmogelijkheden

De consument heeft de keuze uit verschillende leveringsmogelijkheden:

 • Thuis geleverd via BPost,
 • Afhaling op een Kiala-punt,
 • Afhaling bij Amarita zelf, na afspraak

Herroepingsrecht/bedenktermijn

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens de wet van 6 april 2010 (betreffende handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument) kan de klant binnen de 14 werkdagen na levering van het product zonder boete en zonder opgave van motief het verzakingsrecht uitoefenen. Deze termijn geeft de klant de mogelijkheid het gekochte product te beoordelen zoals in een etalage.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en de verpakking terugzenden naar de verkoper. De consument neemt de kosten van het terugsturen voor zich. De verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal de verkoper binnen de 30 dagen zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen, uitgezonderd de leveringskosten.

Ruilen is ook mogelijk binnen de 14 werkdagen na levering van het product. De consument stuurt het product terug op zijn/haar kosten en betaalt eveneens de verzendkosten om het vervangproduct bij de consument te krijgen.

Garantie

De producten die op deze webshop verkocht worden, zijn met de grootste zorg gemaakt en zijn afzonderlijk getest op stevigheid. Mocht er de eerste 6 maanden na aankoop toch een gebrek opduiken, dan dient de consument het product op eigen kosten terug te bezorgen aan de verkoper, waarna de verkoper het product zal herstellen. Deze garantie valt weg:

 • bij foutief gebruik (bvb. ringbasis veelvuldig manipuleren) of onderhoud (bvb. bijtend product gebruiken)
 • bij blootstelling aan vochtigheid (bvb afwassen), extreme warmte of koude,…
 • bij schade voorkomend van onheil van buitenaf (bvb. brand/rook-schade, maar ook onzacht contact van het product met een hard voorwerp,…)
 • indien herstellingen zijn verricht door onbevoegde personen

Ook uitgesloten van garantie zijn onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.

Voor reparatieverzoeken buiten garantie dient de consument van te voren contact met op te nemen met de verkoper.

Intellectuele eigendom

De verkoop van de producten op deze webshop brengen geen enkele overdracht mee van de daarmee verbonden intellectuele rechten. Deze rechten blijven eigendom van de verkoper.

Ook de teksten en de afbeeldingen op deze site zijn eigendom van de verkoper en zijn beschermd door auteurs- en intellectuele rechten. Delen en publiceren van deze teksten en afbeeldingen (bvb. Pinterest, Facebook,…) mag enkel indien deze voorzien worden van een duidelijke bronvermelding (URL, naam van de maker). Aanpassen van de teksten en de afbeeldingen is niet toegestaan.

Privacy

De verkoper verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren. U kan deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen, maar om een bestelling te plaatsen, dient u wel bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

Door registratie op deze webshop zijn uw persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor de verkoper. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

De persoonsgegevens (bvb. naam, e-mailadres,…) die de consument bij de registratie ingeeft, worden opgenomen in het consumentenbestand van de verkoper.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens wordt de consument ervan in kennis gesteld dat de verwerking door de verkoper van de persoonsgegevens, die voorkomen op het verkoopsdocument, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of door hem kunnen worden aangewend met het oog op direct marketing.

De gegevens kunnen worden gebruikt om de consument op de hoogte te houden van aanbiedingen van de verkoper. De consument die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten door aan te geven dat hij/zij zich wenst uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

U hebt het recht te weten welke persoonlijk identificeerbare gegevens de verkoper over u bijhoudt. U hebt ook het recht die persoonlijk identificeerbare gegevens te corrigeren of te laten schrappen. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier te gebruiken op de Contact-pagina.

www.amarita.be maakt gebruikt van cookies (een klein bestand met een tekenreeks). De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt ook gebruik van dergelijke cookies. Op deze manier kunnen wij analyseren hoe gebruikers in het algemeen de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.